PROJEKT

Projekt „Taste of Danubian Nature /
Chute podunajskej prírody“
ID projektu: SKHU/1601/1.1/258

Projekt sa realizuje v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu SR a Maďarska a vlastných zdrojov partnerov projektu.

Realizácia projektu začala 1.januára 2018 a bude trvať do 31.12.2019.
Cieľom projektu je spoločným úsilím deviatich projektových partnerov z oboch strán Dunaja zachovať prírodné a kultúrne dedičstvo a využiť ho v záujme vidieckeho rozvoja. Projekt je založený na filozofii Naturparkov, ktorých cieľom je ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva, environmentálna výchova, formovanie verejnej mienky a rozvoja vidieka, turizmu a rekreácie. Know-how k realizácii poskytne hlavný cezhraničný maďarský partner Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítasi és Fejlesztési Szövetség, ktorý je jedným zo zakladajúcich členov Naturparku Gerecse v Maďarsku.
Väčšina územia, na ktorom sa bude projekt realizovať patrí do chráneného územia NATURA 2000. Do realizácie projektu zapojíme environmentálne a štátne inštitúcie, 20 obcí na Slovensku a 30 obcí v Maďarsku, združenia, podnikateľov a miestnych obyvateľov.

V nasledujúcich dvoch rokoch plánujeme zrealizovať v oblasti cezhraničnej spolupráce tieto projekty:

Vedúci partner1. Združenie obci dolného Žitného Ostrova (ZODŽO)

 • 3500 ks pôvodných druhov ovocných stromov a kríkov vyskytujúcich sa v Podunajsku bude vysadených v intraviláne členských obcí ZODŽO za pomoci dobrovoľníkov
 • v členských obciach ZODŽO budú rozmiestnené hmyzie hotely – 35 ks, vahadlové studne – 9 ks, vtáčie búdky – 35 ks a pozorovateľne vtáctva – 4 ks, fotopasce – 33 ks, dažďové záhrady – 20 ks, drobná infraštruktúra – 222 ks (lavičky, smetné koše, altánky)
 • 20 obcí získa kosačku na úpravu okolia obce
 • vypracuje sa marketingová stratégia pre cezhraničné NATURPARKy

Hlavný cezhraničný partner projektu2. Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség

 • na 20 miestach budú postavené vstupné brány do Naturparku Gerecse,
 • informačné body budú vybudované na 29 miestach v Naturparku Gerecse
 • bude dotvorený existujúci náučný chodník a dobrovoľníci vysadia 500 stromov
 • vytvorí sa propagačný materiál s fotografiami z Naturparku Gerecse
 • prebehne environmentálne vzdelávanie pre deti základných škôl
 • vytvorí sa kamerový systém na propagáciu udalosti „Vadlúd Sokadalom“.

3. Slovenská agentúra životného prostredia

 • vybuduje sa zážitkové enviro-infocentrum Dropie, v rámci ktorého sa postaví altánok s IT a wifi pripojením, ktorý bude slúžiť ako externá učebňa a aj na komunitné aktivity, vybuduje sa pocitový chodník, lanová dráha, dažďová záhrada, pozorovateľne vtáctva, drevené hospodárske búdy pre zvieratá
 • zrealizuje sa bioremediácia jazera v SEV Dropie (nemechanické čistenie)
 • revitalizuje sa zdroj pitnej vody v SEV Dropie
 • vysadí sa škôlka pôvodných ovocných druhov stromov regiónu;
 • vypracuje sa štúdia k verejným dažďovým záhradám.

4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

 • kúpi sa multifunkčný stroj na kosenie vodného rastlinstva a jeho odstraňovanie z vodnej plochy. 3680 hod. bude tento obojživelný stroj čistiť vodné plochy (kanály, zemníky, atď.) v cieľovom území počas realizácie projektu (jazerá a kanály dolného Žitného ostrova).

5. Gönyű Község Önkormányzata

 • v obci Gönyű sa vybuduje náučný chodník na Dunajskej promenáde, kde sa umiestnia ďalekohľady, detské ihrisko v tvare lode, umiestnia sa hmyzie hotely, infobody, rekonštruuje sa budova s expozíciami.

6. Zlatná na Ostrove

 • rekonštruuje sa 247 ročná budova v obci Zlatná na Ostrove, ktorá bude fungovať ako národopisné múzeum a zároveň sa bude využívať na kultúrne a environmentálne aktivity.

7. Bratislavské regionálne ochranárske združenie

 • vylepší sa eco-turistické centrum vo Veľkom Léli: umiestni sa tu drobná infraštruktúra, ako sú lavičky, altánky, vahadlová studňa, prvky detského ihriska, smetné koše, cyklo stojany, zaobstará sa čln na edukačné exkurzie a konský voz.

8. Rybárske združenie v Gönyű

 • rekonštruuje sa budova, v ktorej sa vytvorí turisticko-rybárske centrum v obci Gönyű.

9. Obec Klížska Nemá

 • bude organizovaný festival s názvom „Chute podunajskej prírody“ v obci Klížska Nemá, v rámci ktorého sa bude konať environmentálna kampaň, predstavia sa tu výrobcovia miestnych produktov a folklórne súbory zo zúčastnených obcí v projekte
 • kúpi sa motorový čln, ktorý bude premávať po Dunaji na trase Klížska Nemá – Gönyű
 • postaví sa pódium.
V rámci projektu sa vytvorí množstvo tlačených propagačných materiálov, tabúľ a online bannerov, webstránka projektu, podstránky na webstránkach partnerov s informáciami o projekte pomocou ktorých bude projekt a Program spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko propagovaný. Vylepší sa turistická mobilná aplikácia Podunajska. Hore uvedené informácie o projekte nereprezentujú oficiálne stanovisko Európskej únie. (Podrobné informácie o programe sa nachádzajú na stránke www.skhu.eu)

Správy