Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. realizovala dňa 24.9.2020 o 8:30 hod. pri čerpacej stanici vnútorných vôd na odvodňovacom kanáli Holiare-Veľké Kosihy tlačovú konferenciu v rámci projektu s názvom „Taste of Danubian Nature / Chute podunajskej prírody“. Projekt sa realizuje v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu SR a Maďarska a vlastných zdrojov partnerov projektu.

Na konferencii Ing. Juraj Fekete, riaditeľ Správy vnútorných vôd Komárno  predstavil aktivity realizované v rámci projektu. Ďalšími partnermi projektu sú Združenie obcí Dolného Žitného ostrova (vedúci partner) , Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség (hlavný cezhraničný partner, HU), Slovenská agentúra životného prostredia (SK), Obec Gönyű (HU), Obec Zlatná na Ostrove (SK), Bratislavské regionálne ochranárske združenie (SK), Gönyű Horgászegyesület (HU) a Obec Klížska Nemá (SK).

Realizácia projektu začala 1.januára 2018 a bude trvať do 31.10.2020.

Cieľom projektu je spoločným úsilím deviatich projektových partnerov z oboch strán Dunaja zachovať prírodné a kultúrne dedičstvo a využiť ho v záujme vidieckeho rozvoja. Projekt je založený na filozofii Naturparkov, ktorých cieľom je ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva, environmentálna výchova, formovanie verejnej mienky a rozvoja vidieka, turizmu a rekreácie. Know-how k realizácii poskytne hlavný cezhraničný maďarský partner Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítasi és Fejlesztési Szövetség, ktorý je jedným zo zakladajúcich členov Naturparku Gerecse v Maďarsku.

Väčšina územia, na ktorom sa projekt realizuje patrí do chráneného územia NATURA 2000. Do realizácie projektu sú zapojené environmentálne a štátne inštitúcie, 20 obcí na Slovensku a 30 obcí v Maďarsku, združenia podnikateľov a miestnych obyvateľov.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, v rámci projektu zakúpil vodnú kosu. Zakúpením zariadenia pre kosenie vodného rastlinstva sa podarilo zabezpečiť o krok naviac k dosiahnutiu lepšej kvality vody v kanálovej sústave na Dolnom Žitnom ostrove. Vzhľadom na intenzívnu poľnohospodársku činnosť dochádza k zvýšenému zarastaniu kanálovej siete vegetáciou. Nadmerná biomasa v kanálovej sústave spôsobuje predovšetkým deficit kyslíka, taktiež dochádza v užších profiloch aj k upchávaniu prietokového profilu. Cieľom projektu je odstránenie týchto nepríjemných javov v kanálovej sieti Dolného Žitného ostrova.

Vodná kosa sa skladá z člna, motora, prevodového mechanizmu, hnacieho zariadenia, kosiaceho ústrojenstva, sedačky, riadiaceho a ovládacieho mechanizmu, krytu a zábradlia.

Kosiace ústrojenstvo  tvorí nosná rúra, jednotlivé vedenia, zvislá a vodorovná kosiaca lišta, sklápací mechanizmus, ktorý umožňuje kosenie šikmých plôch ( svahov ). Výkon stroja je uvádzaný výrobcom 0,3 až 1,0 ha/hod.

Dňa 24.09.2020 sa konala praktická ukážka stroja ESO X5. Ukážka sa konala za prítomnosti jednotlivých zástupcov našej organizácie, projektových partnerov a zástupcov verejnej správy. Pred ukážkou bola realizovaná krátka tlačová konferencia. Samotná ukážka bola vykonaná na odvodňovacom kanáli Holiare – Kosihy, v blízkosti čerpacej stanice.

Súčasťou ukážky bolo aj vykosenie hustého brehového porastu, ktoré bolo realizované kosou               s ramenom tiež na predmetnom mieste.

Zakúpený stroj už vykonáva sprietočnenie odvodňovacieho kanála Holiare – Kosihy, v prvom októbrovom týždni bola vykonaná kosba vegetácie v dĺžke 1,0 km ( od čerpacej stanice Veľké Kosihy smerom proti prúdu ). Podľa doterajších skúseností je možné vykonanie kosby denne v  dĺžke približne 200 m ( samozrejme na odvodňovacom kanáli s podobnými parametrami ).

V rámci projektu sa na tomto cezhraničnom území realizovali nasledovné aktivity:

 1. Vedúci partner – Združenie obci dolného Žitného Ostrova (ZODŽO)
 • 3500 ks pôvodných druhov ovocných stromov a kríkov vyskytujúcich sa v Podunajsku bolo vysadených v intraviláne členských obcí ZODŽO za pomoci dobrovoľníkov;
 • v členských obciach ZODŽO  boli rozmiestnené hmyzie hotely – 35 ks, vahadlové studne – 9 ks, vtáčie búdky – 35 ks a pozorovateľne vtáctva – 4 ks, fotopasce – 33 ks, dažďové záhrady – 24 ks, drobná infraštruktúra – 222 ks (lavičky, smetné koše, altánky);
  • 20 obcí získalo kosačku na úpravu okolia obce;
  • vypracovala sa marketingová stratégia pre cezhraničné NATURPARKy.

 

 1. Hlavný cezhraničný partner projektu – Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség
 • na 20 miestach boli postavené vstupné brány do Naturparku Gerecse,
 • informačné body sa vybudovali na 29 miestach v Naturparku Gerecse;
 • dotvoril sa existujúci náučný chodník a dobrovoľníci vysadili 500 stromov;
 • vytvoril sa propagačný materiál s fotografiami z Naturparku Gerecse;
 • prebehlo environmentálne vzdelávanie pre deti základných škôl;
 • vytvoril sa kamerový systém na propagáciu udalosti „Vadlúd Sokadalom“.

 

 1. Slovenská agentúra životného prostredia
 • vybudovalo sa zážitkové enviro-infocentrum Dropie, v rámci ktorého sa postavil altánok s IT a wifi pripojením, ktorý slúži ako externá učebňa a taktiež pre komunitné aktivity, vybudoval sa pocitový chodník, lanová dráha, dažďová záhrada, pozorovateľne vtáctva, drevené hospodárske búdy pre zvieratá;
 • zrealizovala sa bioremediácia jazera v SEV Dropie (nemechanické čistenie);
 • revitalizoval sa zdroj pitnej vody v SEV Dropie;
 • vysadila sa škôlka pôvodných ovocných druhov stromov regiónu;
 • vypracovala sa štúdia k verejným dažďovým záhradám.

 

 1. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
 • Kúpila sa vodná kosa za účelom kosenia vodného rastlinstva.

 

 1. Gönyű Község Önkormányzata
 • v obci Gönyű sa vybudoval náučný chodník na Dunajskej promenáde, kde sa umiestnil ďalekohľad, detské ihrisko v tvare lode, umiestnili sa hmyzie hotely, infobody, rekonštruovala sa budova s expozíciami.

 

 1. Zlatná na Ostrove
 • rekonštruovala sa 247 ročná budova v obci Zlatná na Ostrove, ktorá funguje ako národopisné múzeum a zároveň sa využíva na kultúrne a environmentálne aktivity.

 

 1. Bratislavské regionálne ochranárske združenie
 • vylepšilo sa eco-turistické centrum vo Veľkom Léli: umiestnila sa tu drobná infraštruktúra, ako sú lavičky, altánky, vahadlová studňa, prvky detského ihriska, smetné koše, cyklo stojany, zaobstarali sa člny na edukačné exkurzie a konský voz.

 

 1. Gönyű Horgászegyesület (Rybárske združenie v Gönyű)
 • rekonštruovala sa budova, v ktorej sa vytvorilo turisticko-rybárske centrum v obci Gönyű.

 

 1. Obec Klížska Nemá
 • Konal sa festival s názvom „Chute podunajskej prírody“ v obci Klížska Nemá, v rámci ktorého sa realizovala environmentálna kampaň, predstavili sa tu výrobcovia miestnych produktov a folklórne súbory zo zúčastnených obcí v projekte;
 • kúpil sa motorový čln, ktorý premáva po Dunaji na trase Klížska Nemá – Gönyű;
 • postavilo sa pódium.

 

V rámci projektu sa vytvorilo množstvo tlačených propagačných materiálov, tabúľ a online bannerov, webstránka projektu https://danubenaturpark.sk/, podstránky na webstránkach partnerov s informáciami o projekte, pomocou ktorých sa projekt a Program spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko propaguje. Vylepšila sa turistická mobilná aplikácia Podunajska.

Tlačová správa nemusí bezpodmienečne odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie. (Podrobné informácie o programe sa nachádzajú na stránke www.skhu.eu)